Oznámení o ochraně osobních údajů

Správce:
JOSI, s.r.o.
sp. zn. C 20543 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Náchodská 428, 549 41 Červený Kostelec
IČO: 27464750
kontakt pro uplatnění vašich práv a dotazů: jirina@josi.cz, 491 463 307
kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: jirina@josi.cz, 491 463 307

Vaše osobní údaje potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy na základě

našich oprávněných zájmů a v souvislosti se zákonnými povinnostmi

Osobní údaje získáváme především přímo od vás. Shromažďujeme nejčastěji následující

osobní údaje:

jméno, příjmení

titul

emailovou adresu

telefonní číslo

kontaktní adresu

dodací adresu

bankovní spojení

informace o poskytovaných službách a zakoupeném zboží

číslo občanského průkazu, datum narození, provozní a lokalizační údaje 1

pracovní pozici a organizaci, ve které působíte 2

Zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ

Zpracováváme identifikační, adresní, popisné, provozní a lokalizační údaje. Zpracování osobních údajů provádíme převážně našimi zaměstnanci, další zpracování provádí naši zpracovatelé a příjemci, kterými jsou zejména poskytovatelé a správci softwaru, banky, komerční pojišťovny, orgány veřejné moci.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy a z ní vyplývajících povinností, které máme vůči vám, tak i vůči státu. Příkladem zákonných povinností jsou zejména daňové povinnosti.  Kontaktní údaje (telefonní číslo, emailovou adresu) evidujeme z důvodu, abychom vás mohli informovat o změně objednávky.

Na základě našeho oprávněného zájmu monitorujeme kamerovým systémem prostory prodejny, nacházející se v sídle naší společnosti. Účelem zpracování je ochrana našeho majetku a případně i vašeho zdraví, života nebo vašeho majetku. Při používání kamerového systému dochází k zachycení podoby. Záznam, v případě vzniku mimořádné události, může být předán orgánům činným v trestním řízení či pojišťovně.

Osobní údaje o vás zpracováváme při trvání smluvního vztahu, celou řadu osobních údajů zpracováváme ze zákonných důvodů i po ukončení smluvního vztahu.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu převážně určenou právními předpisy a jakmile neexistuje účel pro další zpracování, osobní údaje dále nezpracováváme.

Vaše práva dle GDPR

  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údaji
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
    na automatizovaném rozhodnutí
  • Právo získat informace o porušení zabezpečení vašich osobních údajů
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo podat

stížnost u dozorového úřadu.

Dozorovým úřadem v ČR je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 727/27

Praha 7, 170 00

Oznámení nabývá účinnosti 25. května 2018.


1 pokud jsme vašim poskytovatelem internetového připojení

2 pokud jsme organizace, ve které působíte našim obchodním partnerem