Oznámení o ochraně osobních údajů

Správce:
JOSI, s.r.o.
sp. zn. C 20543 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Náchodská 428, 549 41 Červený Kostelec
IČO: 27464750
kontakt pro uplatnění vašich práv a dotazů: jirina@josi.cz, 725 772 808
kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: jirina@josi.cz, 725 772 808

Vaše osobní údaje potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy,
na základě našich oprávněných zájmů a v souvislosti se zákonnými povinnostmi. 

Osobní údaje získáváme především přímo od vás. Shromažďujeme nejčastěji
následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • titul
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • kontaktní adresu
 • dodací adresu
 • bankovní spojení
 • informace o poskytovaných službách a zakoupeném zboží
 • číslo občanského průkazu, datum narození, provozní a lokalizační údaje 1
 • pracovní pozici a organizaci, ve které působíte 2

Zpracovávané osobní údaje, účel a právní základ

Zpracováváme identifikační, adresní, popisné, provozní a lokalizační údaje. Zpracování osobních údajů provádíme převážně našimi zaměstnanci, další zpracování provádí naši zpracovatelé a příjemci, kterými jsou zejména poskytovatelé a správci softwaru, banky, komerční pojišťovny a orgány veřejné moci. Při návštěvě webových stránek josi.cz dochází ke zpracování cookies, bližší informace jsou v záložce Zásady cookies.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy a z ní vyplývajících povinností, které máme vůči vám, tak i vůči státu. Příkladem zákonných povinností jsou zejména daňové povinnosti.  Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu) evidujeme z důvodu, abychom vás mohli informovat např. o změně objednávky.

Na základě našeho oprávněného zájmu monitorujeme kamerovým systémem prostory prodejny, nacházející se v sídle naší společnosti. Účelem zpracování je ochrana našeho majetku a případně i vašeho zdraví, života, případně vašeho majetku. Při používání kamerového systému dochází k zachycení podoby. Záznam v případě vzniku mimořádné události, může být předán orgánům činným v trestním řízení či pojišťovně.

Osobní údaje o vás zpracováváme při trvání smluvního vztahu, celou řadu osobních údajů zpracováváme ze zákonných důvodů i po ukončení smluvního vztahu.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu převážně určenou právními předpisy a jakmile neexistuje účel pro další zpracování, osobní údaje dále nezpracováváme.

Vaše práva dle GDPR

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údaji
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
  na automatizovaném rozhodnutí
 • právo získat informace o porušení zabezpečení vašich osobních údajů
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo podat

stížnost u dozorového úřadu.

Dozorovým úřadem v české republice je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 727/27

Praha 7, 170 00
__________________

1 pokud jsme vašim poskytovatelem internetového připojení

2 pokud je organizace, ve které působíte, našim obchodním partnerem